Při práci nebo studiu jiné školy? Ekumenicky a v přátelské atmosféře?

Ekumenický lekcionář


dnes (2020-05-26)
předchozí < den (2020-05-12) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 12. květen 2020, Úterý po 5. neděli velikonoční A


Kalendarium

Pankrác (kol. 290-304), římský mučedník, popraven za císaře Diokleciána.
Roger Schutz, (1915-2005), zakladatel ekumenické komunity v Taizé.

Popis lekcionáře

5. neděle velikonoční A
Spojujícím tématem neděle je cesta k Otci. V evangeliu (J 14, 1-14), které je součástí Ježíšovy řeči na rozloučenou se Tomáš ptá: „Pane nevíme kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš odpovídá: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život…“ (J 14, 5-6) a rovněž říká: „…já jdu k Otci“ (J 14,12). Ve 2. čtení (1 P 2, 2-10) najdeme „přicházíte k němu, kameni živému“ (1 P 2,4). V 1. čtení (Sk 7, 55-60) kamenovaný Štěpán odchází k Otci a prosí: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ (Sk 7,59). Zajímavé je rovněž souvislost mezi kameny ke kamenování a kamenem úhelným či kameny živými.

Ve SZ čtení čtvrtku (Gn 12, 1-3) je výzva Abramovi: „Odejdi ze své země…“ (Gn 12,1). NZ čtení (Sk 6, 8-15) o zatčení Štěpána vytváří kontext k nedělnímu 1. čtení.
V pátečním SZ čtení (Ex 3, 1-12) se Hospodin představuje Mojžíšovi jako „Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův“ (Ex 3,6) analogicky k Ježíšově výroku nedělního evangelia „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život…“ (J 14,6). NZ čtení (Sk 7, 1-16) je vzato ze Štěpánovy řeči před Veleradou o Abrahamovi, který se vydal na cestu.
Sobotní čtení se týkají analogií se Štěpánovým osudem. Ve SZ (Jr 26, 20-24) je králem zabit Uriáš, autor pro krále nepříjemných proroctví. Evangelium (J 8, 48-59) obsahuje pokus o kamenování Ježíše.

Pondělní SZ čtení (Ex 13, 17-22) popisuje cestu Izraelitů pouští. Tato událost je reflektována Štěpánovou řečí před veleradou v NZ čtení (Sk 7, 17-40).
V úterním SZ čtení (Př 3, 5-12) stojí „Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky“ (Př 3,6). NZ čtení (Sk 7, 44-56) je pokračováním Štěpánovy řeči.
Ve středu čteme v SZ (Př 3, 13-18) „cesty (Moudrosti) jsou cesty příjemné a všechny její stezky jsou pokoj“. V evangeliu (J 8, 31-38) Ježíš oponuje Židům, kteří ho chtějí zabít.

Úterý po 5. neděli velikonoční A

Ž 102, 1-17

2Hospodine, slyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne mé volání o pomoc! 3V den mého soužení neskrývej přede mnou svou tvář, nakloň ke mně své ucho. V den, kdy volám, mi rychle odpověz! 4Mé dny minuly jako dým a mé kosti jsou rozpálené jak ohniště. 5Mé srdce je ubité a schne jako bylina, i svůj chléb jíst zapomínám; 6pro mé vzdychání přilnuly mi kosti k tělu. 7Podobám se stepnímu pelikánu, jsem jako sova z rozvalin. 8Nespím a jsem jako osamělý ptáček na střeše. 9Celý den mě mí nepřátelé tupí. Potřeštěnci při mně přísahají. 10Místo chleba jím popel, do svého nápoje přimíchávám slzy. 11To od tvého rozhořčení a hněvu. Zvedl jsi mě a odvrhl jsi mě. 12Mé dny jsou jako stín, který se prodlužuje, a já schnu jako bylina. 13Ale ty, Hospodine, zůstáváš navěky; jsi připomínán od pokolení do pokolení. 14Ty povstaneš, slituješ se nad Sijónem -- vždyť nastal čas, aby ses nad ním smiloval; vždyť nadešla ta chvíle! 15Vždyť tví otroci si oblíbili jeho kameny; jímá je lítost nad jeho sutinami. 16Národy se budou bát Hospodinova jména a všichni králové země tvé slávy, 17až Hospodin zbuduje Sijón a ukáže se ve své slávě.

Př 3, 5-12

5Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. 6Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. 7Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. 8To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. 9Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody. 10Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem. 11Hospodinovu kázeň, můj synu, nezavrhuj, neměj odpor k jeho pokárání, 12neboť koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbil.

Sk 7, 44-56

44Naši otcové měli v pustině stánek svědectví, jak nařídil ten, jenž mluvil k Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který uviděl. 45Ten také naši otcové převzali a vnesli s Jozuem do země pohanů, které Bůh zahnal před našimi otci. Tak to bylo až do dnů Davidových, 46který nalezl milost před Bohem a žádal, aby směl vyhledat příbytek pro Boha Jákobova. 47Teprve Šalomoun mu však vystavěl dům. 48Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok: 49‚Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? 50Což to všechno neučinila má ruka?‘ 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému . jak vaši otcové, tak i vy! 52Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého . vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy, 53vy, kteří jste přijali Zákon skrze anděly. ale nezachovali jste jej.“ 54Když to slyšeli, běsnili ve svých srdcích a skřípali proti němu zuby. 55Ale on, plný Ducha Svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží, 56a řekl: „Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží.“