Při práci nebo studiu jiné školy? Ekumenicky a v přátelské atmosféře?

Ekumenický lekcionář


dnes (2020-05-25)
předchozí < den (2020-05-05) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 5. květen 2020, Úterý po 4. neděli velikonoční A


Kalendarium


Popis lekcionáře

4. neděle velikonoční A
Tuto neděli „dobrého pastýře“ je souvislost textů na první pohled zřejmá. V evangeliu (J 10, 1-10) je Ježíš „dveřmi, kudy se vchází do ovčince“ (srv. J 10,7). Ve 2. čtení (1 P 2, 19-25) je napsáno: „Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší.“ (1 P 2,25). V 1. čtení (Sk 2, 42-47) o životě prvních křesťanů sice není pojem pastýř explicitně vyjádřen, ale „Pán denně přidával k jejich společenství ty, kteří byli zachraňováni.“

SZ čtení čtvrtku (Ex 2, 5b-25) a pátku (Ex 3, 16-22; 4, 18-20) poukazují na roli Mojžíše jako pastýře v doslovném smyslu „Mojžíš vstal, pomohl jim a napojil ovce“ (Ex 2,17) i v přeneseném smyslu - jako toho, kdo vyvede porobený lid z Egypta. NZ čtení ve čtvrtek (1 P 2, 9-12) a v pátek (1 P 2, 13-17) obsahují pasáže nalézající se bezprostředně před nedělním 2. čtením.
Sobotní SZ čtení (Ez 34, 1-16) je kritikou špatných pastýřů Izraele. Ve středečním evangeliu (L 15, 1-7) je podobenství o ztracené ovci.

SZ čtení pondělí (Ex 34, 17-23) a úterý (Ez 34, 24-31) bezprostředně navazují na sobotní text. Hospodin sám nahradí špatné pastýře. Podobně ve středu (Jr 23, 1-8) „Já sám shromáždím ostatek svých ovcí…“ (Jr 23,3)
V NZ čtení v pondělí (1 P 5, 1-5) jsou straší vybízeni: „Paste boží stádo…“ (1 P 5,2). V úterý (Žd 13, 20-21) „Bůh … vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí…“ (Žd 13, 20). Ve středu (Mt 20, 17-28 ) dává Ježíš svůj život jako výkupné za své stádo.

Úterý po 4. neděli velikonoční A

Ž 100

1Hlahol Hospodinu, celá země! 2Služte Hospodinu s radostí, předstupte před něj s jásáním. 3Vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce jeho stáda. 4Vejděte do jeho bran s děkovnými písněmi, na jeho nádvoří s chválami! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, 5protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení.

Ez 34, 24-31

24Já Hospodin jim budu Bohem a můj otrok David bude uprostřed nich knížetem. Já Hospodin jsem promluvil. 25Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odklidím ze země divou zvěř. Budou pobývat bezpečně i v pustině a spát v lesích. 26Obdařím je i okolní místa svého návrší požehnáním; sešlu déšť v jeho čas -- budou to požehnané deště. 27Polní stromoví pak vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a lidé budou v bezpečí na své půdě. I poznají, že já jsem Hospodin, až zlámu kolíky jejich jha a vysvobodím je z ruky těch, kdo je zotročují. 28Už nebudou lupem pro národy a zemská zvěř je nesežere. Budou bydlet v bezpečí a nikdo je nevyděsí. 29Dám pro ně povstat znamenité setbě a nebudou už v zemi souženi hladem ani už nebudou snášet hanění národů. 30I poznají, že já Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a oni jsou můj lid, dům izraelský, je výrok Panovníka Hospodina. 31Vy jste totiž mé ovce, ovce mé pastvy, vy lidé. Já jsem váš Bůh, je výrok Panovníka Hospodina.

Žd 13, 20-21

20A Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí pro krev věčné smlouvy, našeho Pána Ježíše, 21ať vás zdokonalí ve všem dobrém k vykonání jeho vůle, čině v nás to, co je před ním příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen.