Při práci nebo studiu jiné školy? Ekumenicky a v přátelské atmosféře?

Ekumenický lekcionář


dnes (2020-05-24)
předchozí < den (2020-05-19) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 19. květen 2020, Úterý po 6. neděli velikonoční A


Kalendarium

Adolf Schlatter (1852-1938), švýcarský evangelický teolog, prof. dogmatiky a NZ.

Popis lekcionáře

6. neděle velikonoční A
Společný tématem nedělních textů je život. V evangeliu (J 14, 15-21), které je součástí Ježíšovy řeči na rozloučenou, čteme: „…já žiji a také vy budete žít.“ (J 14,19). V 1. čtení (Sk 17, 22-31) káže Pavel na Areopagu: „on dává všem život, dech i všechno“ (Sk 17,25) i „v něm žijeme, pohybujeme se a jsme“ (Sk 17,28). Ve 2. čtení (1 P 3, 13-22) stojí o Kristu: „V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen.“ (1 P 3,18). Zároveň zmiňuje archu, která zachránila životy Noeho rodiny a je předobrazem křtu.

SZ čtení všedních dní před nedělí si všímají záchrany života v arše. Ve čtvrtek Gn 6, 5-22, v pátek Gn 7, 1-24 a v sobotu Gn 8, 13-19.
NZ čtení ve čtvrtek (Sk 27, 1-12) a navazující v pátek (Sk 27, 13-37) popisují záchranu Pavla a jeho spolucestujících v jiné lodi. Evangelium v sobotu (J 14, 27-29) připravuje na evangelium nedělní.

Texty v pondělí navazují na čtení před nedělí. SZ (Gn 9, 8-17) popisuje smlouvu Hospodina s Noem doprovázenou duhou. NZ (Sk 27, 39-44) záchranu Pavla při ztroskotání.
V úterý líčí SZ čtení (Dt 5, 22-33) smlouvu s Hospodinem „abyste zůstali naživu, bylo vám dobře a dožili jste se mnoho dní…“ (Dt 5,33) NZ list (1 P 3, 8-12) doporučuje: „kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého…“ (1 P 3,10)
Středeční texty navazují na nedělní evangelium a všímají si odcházení Mojžíše (Dt 31, 1-13) a Ježíše (J 16, 16-24). Jsou přípravou za zítřejší slavnost Nanebevstoupení Páně.

Úterý po 6. neděli velikonoční A

Ž 93

1Hospodin kraluje! Oděl se důstojností! Oděl se Hospodin, silou se opásal! Ano i svět stojí pevně, nezhroutí se. 2Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti! 3Pozdvihly proudy, Hospodine, pozdvihly proudy svůj hlas, zvedají proudy své vlnobití! 4Nad majestátný hukot mnohých vod, nad mořský příboj je majestátný Hospodin na výšině. 5Tvá svědectví jsou naprosto spolehlivá. Hospodine, tvému domu sluší svatost po dlouhé časy.

Dt 5, 22-33

22Tato slova promluvil Hospodin velkým hlasem k celému vašemu shromáždění na hoře z ohně, oblaku a husté temnoty a nic nepřidal. Zapsal je na dvě kamenné desky a dal mi je. 23I stalo se, když jste slyšeli ten hlas z temnoty -- zatímco hora plála ohněm -- že jste ke mně přistoupili, všichni předáci vašich kmenů a vaši starší, 24a řekli jste: Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost a slyšeli jsme jeho hlas z ohně. Dnes jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten zůstane naživu. 25Teď však proč bychom měli zemřít? Vždyť nás stráví tento velký oheň. Jestliže budeme ještě dále poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, zemřeme. 26Vždyť kdo z těla slyšel hlas živého Boha mluvícího z ohně jako my a zůstal naživu? 27Přistup ty a poslouchej všechno, co bude říkat Hospodin, náš Bůh. Ty nám pak řekneš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě. Vyslechneme to a budeme dělat. 28Hospodin slyšel vaše slova, když jste ke mně mluvili, a Hospodin mi řekl: Slyšel jsem slova tohoto lidu, která k tobě mluvili. Řekli všechno dobře. 29 Kéž by se stalo, že by měli taková srdce, báli se mě a po všechny dny zachovávali všechny mé příkazy, aby se navěky vedlo dobře jim i jejich synům. 30Jdi a řekni jim: Vraťte se ke svým stanům. 31Ale ty tady zůstaň se mnou. Povím ti všechny příkazy, ustanovení a nařízení, která je budeš učit, aby je plnili v zemi, kterou jim dávám, aby ji obsadili. 32Zachovávejte a plňte je, jak vám přikázal Hospodin, váš Bůh. Neodvracejte se napravo ani nalevo. 33 Choďte jenom po té cestě, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh, abyste zůstali naživu, bylo vám dobře a dožili jste se mnoha dní v zemi, kterou obsadíte.

1 P 3, 8-12

8A konečně: buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky. milosrdní a pokorní. 9Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte; vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. 10Neboť ‚kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a rty od lstivých slov. 11ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať hledá pokoj a usiluje o něj. 12neboť Pánovy oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prosbě, ale Pánova tvář proti těm, kdo činí zlo. ‘