Při práci nebo studiu jiné školy? Ekumenicky a v přátelské atmosféře?

Ekumenický lekcionář


dnes (2020-05-25)
předchozí < den (2020-05-13) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 13. květen 2020, Středa po 5. neděli velikonoční A


Kalendarium


Popis lekcionáře

5. neděle velikonoční A
Spojujícím tématem neděle je cesta k Otci. V evangeliu (J 14, 1-14), které je součástí Ježíšovy řeči na rozloučenou se Tomáš ptá: „Pane nevíme kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš odpovídá: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život…“ (J 14, 5-6) a rovněž říká: „…já jdu k Otci“ (J 14,12). Ve 2. čtení (1 P 2, 2-10) najdeme „přicházíte k němu, kameni živému“ (1 P 2,4). V 1. čtení (Sk 7, 55-60) kamenovaný Štěpán odchází k Otci a prosí: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ (Sk 7,59). Zajímavé je rovněž souvislost mezi kameny ke kamenování a kamenem úhelným či kameny živými.

Ve SZ čtení čtvrtku (Gn 12, 1-3) je výzva Abramovi: „Odejdi ze své země…“ (Gn 12,1). NZ čtení (Sk 6, 8-15) o zatčení Štěpána vytváří kontext k nedělnímu 1. čtení.
V pátečním SZ čtení (Ex 3, 1-12) se Hospodin představuje Mojžíšovi jako „Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův“ (Ex 3,6) analogicky k Ježíšově výroku nedělního evangelia „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život…“ (J 14,6). NZ čtení (Sk 7, 1-16) je vzato ze Štěpánovy řeči před Veleradou o Abrahamovi, který se vydal na cestu.
Sobotní čtení se týkají analogií se Štěpánovým osudem. Ve SZ (Jr 26, 20-24) je králem zabit Uriáš, autor pro krále nepříjemných proroctví. Evangelium (J 8, 48-59) obsahuje pokus o kamenování Ježíše.

Pondělní SZ čtení (Ex 13, 17-22) popisuje cestu Izraelitů pouští. Tato událost je reflektována Štěpánovou řečí před veleradou v NZ čtení (Sk 7, 17-40).
V úterním SZ čtení (Př 3, 5-12) stojí „Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky“ (Př 3,6). NZ čtení (Sk 7, 44-56) je pokračováním Štěpánovy řeči.
Ve středu čteme v SZ (Př 3, 13-18) „cesty (Moudrosti) jsou cesty příjemné a všechny její stezky jsou pokoj“. V evangeliu (J 8, 31-38) Ježíš oponuje Židům, kteří ho chtějí zabít.

Středa po 5. neděli velikonoční A

Ž 102, 1-17

2Hospodine, slyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne mé volání o pomoc! 3V den mého soužení neskrývej přede mnou svou tvář, nakloň ke mně své ucho. V den, kdy volám, mi rychle odpověz! 4Mé dny minuly jako dým a mé kosti jsou rozpálené jak ohniště. 5Mé srdce je ubité a schne jako bylina, i svůj chléb jíst zapomínám; 6pro mé vzdychání přilnuly mi kosti k tělu. 7Podobám se stepnímu pelikánu, jsem jako sova z rozvalin. 8Nespím a jsem jako osamělý ptáček na střeše. 9Celý den mě mí nepřátelé tupí. Potřeštěnci při mně přísahají. 10Místo chleba jím popel, do svého nápoje přimíchávám slzy. 11To od tvého rozhořčení a hněvu. Zvedl jsi mě a odvrhl jsi mě. 12Mé dny jsou jako stín, který se prodlužuje, a já schnu jako bylina. 13Ale ty, Hospodine, zůstáváš navěky; jsi připomínán od pokolení do pokolení. 14Ty povstaneš, slituješ se nad Sijónem -- vždyť nastal čas, aby ses nad ním smiloval; vždyť nadešla ta chvíle! 15Vždyť tví otroci si oblíbili jeho kameny; jímá je lítost nad jeho sutinami. 16Národy se budou bát Hospodinova jména a všichni králové země tvé slávy, 17až Hospodin zbuduje Sijón a ukáže se ve své slávě.

Př 3, 13-18

13Blahoslavený je člověk, který našel moudrost, člověk, který získal rozumnost. 14Neboť zisk zje lepší, nežli zisk ze stříbra a její výnos je nad zlato. 15Je vzácnější nežli drahokamy, nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná. 16V její pravici jsou dlouhá léta a v její levici bohatství a sláva. 17Její cesty jsou cesty příjemné, všechny její stezky jsou pokoj. 18Je stromem života pro ty, kdo se jí chopí, ti, kdo se jí drží, jsou šťastní.

J 8, 31-38

31Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. 32Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ 33Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými?“ 34Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. 35A otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. 36Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní. 37Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale usilujete mne zabít, protože mé slovo nemá ve vás místo. 38Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce, a vy činíte to, co jste slyšeli u vašeho otce.“