Při práci nebo studiu jiné školy? Ekumenicky a v přátelské atmosféře?

Ekumenický lekcionář


dnes (2020-05-24)
předchozí < den (2020-06-12) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 12. červen 2020, Pátek před 11. nedělí v mezidobí A


Kalendarium


Popis lekcionáře

11. neděle v mezidobí A
Evangelium neděle (Mt 9,35 – 10,8) referuje o poslání Dvanácti. Dobrovolné pokračování (Mt 10, 9-23) uvádí pokyny pro jejich službu.
Spojovacím můstkem 1. čtení (Gn 18, 1-15; (21, 1-7)) a 2. čtení (Ř 5, 1-8) je pojem milost. Abraham nalezl milost v Hospodinových očích (Gn 18,3), když přijal tři muže, kteří mu zvěstovali narození Izáka. V listu křesťanské obci v Římě píše Pavel o ospravedlnění: „Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti…“ (Ř 5,2)

SZ čtení před nedělí navazují na nedělní čtení a všímají si osudů Izáka. Ve čtvrtek Gn 21, 1-7, v pátek Gn 24, 1-9 a v sobotu navazující Gn 24, 10-52.
NZ čtení souvisí s nedělním evangeliem - svědčí o souvislé řadě povolání od Mojžíše přes Ježíše, apoštoly až k nám. Ve čtvrtek Žd 3, 1-6, v pátek Sk 7, 35-43, v sobotu Mk 7, 1-13.

SZ čtení po neděli píší o konci pozemského života Sáry (v pondělí Gn 23, 1-19), Abrahama (v úterý Gn 26, 7-11) a jeho odkazu (ve středu Neh 9, 1-8).
NZ čtení pokračují ve svědectví o povolání: V pondělí (1 Te 3, 1-5) Timotea, v úterý (2 Te 2,23 – 3,5) křesťanů obce v Tesalonice, ve středu (L 6, 12-19) Dvanácti.

Pátek před 11. nedělí v mezidobí A

Ž 116, 1-2.12-19

1Miluji Hospodina, vždyť slyší můj hlas, mé úpěnlivé prosby, 2naklonil ke mně ucho. Po všechny své dny k němu budu volat. 12Jak se odvděčím Hospodinu za všechno jeho dobrodiní vůči mně? 13Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. 14Své sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. 15Vzácná je v očích Hospodinových smrt jeho věrných. 16Ach, Hospodine, jsem tvůj otrok, tvůj otrok, syn tvé otrokyně; tys mi rozvázal pouta. 17Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. 18Své sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem, 19v nádvořích Hospodinova domu, ve tvém středu, Jeruzaléme. Haleluja!

Gn 24, 1-9

1Abraham byl již starý, pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. 2I řekl Abraham svému otroku, nejstaršímu svého domu, který vládl vším, co mu patřilo: Vlož teď ruku pod má bedra. 3Zapřísahám tě při Hospodinu, Bohu nebes i Bohu země, že nevybereš ženu pro mého syna z dcer Kenaanců, uprostřed nichž bydlím, 4ale půjdeš do mé rodné země a k mému příbuzenstvu a vybereš ženu pro mého syna Izáka. 5Ten otrok mu řekl: Možná mne ta žena nebude chtít do této země následovat. Určitě mám přivést zpět tvého syna do země, odkud jsi vyšel? 6Abraham mu řekl: Měj se na pozoru, abys tam mého syna nepřivedl nazpět! 7(Hospodin, Bůh nebes,) který mne vzal z domu mého otce a z (mé rodné země) a který ke mně promluvil a přísahal mi: Tvému potomstvu dám tuto zemi, on před tebou pošle svého anděla, a tak odtamtud vezmeš ženu pro mého syna. 8A kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš této mé přísahy zproštěn. Jenom tam mého syna nevoď zpátky. 9Ten otrok tedy vložil ruku pod bedra svého pána Abrahama a tu věc mu odpřisáhl.

Sk 7, 35-43

35Toho Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem?‘, toho Bůh poslal jako vůdce a vysvoboditele prostřednictvím anděla, který se mu ukázal v tom keři. 36Ten je vyvedl a činil divy a znamení v egyptské zemi, při Rudém moři i v pustině po čtyřicet let. 37To je ten Mojžíš, který řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich bratrů vzbudí proroka, tak jako mne. Toho poslouchejte.‘ 38To je ten, který byl ve shromáždění v pustině (prostředníkem mezi) andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. On přijal živá slova, aby nám je dal. 39Jemu se naši otcové nechtěli poddat, ale zavrhli ho a obrátili se ve svých srdcích do Egypta 40a řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří půjdou před námi, neboť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, který nás vyvedl z Egyptské země.‘ 41I udělali v těch dnech tele, přinesli té modle oběť a veselili se ze skutků svých rukou. 42 Bůh se od nich odvrátil a vydal je, aby sloužili nebeskému vojsku, jak je napsáno v knize Proroků: ‚Což jste mně po těch čtyřicet let na pustině přinášeli krvavé oběti a dary, dome izraelský? 43Nosili jste stánek Molocha a hvězdu [vašeho] boha Remfana, obrazy, které jste si udělali, abyste se jim klaněli. Přestěhuji vás za Babylon.‘