Jste zde

Ekumenický lekcionář - DEVEL


dnes (2020-02-13)
předchozí < den (2020-02-13) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 13. únor 2020, Čtvrtek před 6. nedělí po Zjevení Páně A


Kalendarium


Popis lekcionáře

6. neděle po Zjevení A
Evangelium této neděle (Mt 5, 21-37) je pokračováním horské řeči nabízející novou, poctivější morálku kde nejde jen o formální dodržení zákona. Vybízí k radikalitě v odporu zlému: „jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji…“ (Mt 5,30a), „ať je tedy vaše slovo ano, ano – ne, ne…“ (Mt 5,37a).
Související 1. čtení ve dvou variantách – protokanonické (Dt 30, 15-20) a deuterokanonické (Sir 15, 15-20) - nabízí v obou případech výzvu k jednoznačné volbě: „Předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo.“ (Dt 30,15), „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš“ (Sir 15,16)
S těmito tématy bezprostředně nesouvisí 2. čtení (1 K 3, 1-9), které se v nedělích po Zjevení čte na pokračování.

SZ čtení všedních dnů před nedělí, lze charakterizovat větou: Smlouva Hospodina s jeho lidem trvá. Ve čtvrtek (Gn 26, 1-5) je Izák ubezpečen, že smlouva s Abrahamem platí. V pátek (Lv 26, 34-45) lid na poušti slyší, že Hospodin pamatuje na smlouvu s praotci. V sobotu (Dt 30, 1-9a) „Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva abys miloval Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ.“ (Dt 30,6)
NZ čtení ve čtvrtek (J 1, 12-16) ukazuje v podobném duchu, že problém vztahu Boha k lidem není na straně boží: „(Bůh) sám také nikoho nepokouší“ (J 1,13). Páteční NZ čtení (1 J 2, 7-17) připravuje na nedělní evangelium, povzbuzuje k čelení zlému. Sobotní evangelium (Mt 15, 1-9) kritizuje jen formální dodržování Zákona.

SZ čtení všedních dní po neděli si všímají pravidel pro život. Pondělní (Ex 20, 1-21) obsahuje jednu z verzí dekalogu. Úterní (Dt 23,21 – 24,4.10-15) je řadou pravidel, která vybízí k milosrdenství. Jedno z těchto pravidel umožňuje dát ženě rozlukový lístek (Dt 24,1). Středeční čtení (Př 2, 1-13) chválí moudrost, která tříbí lidské jednání.
NZ čtení v pondělí (Jk 1, 2-8) cení pokušení, neboť umožňuje se rozhodnout a osvědčit se. Pokračování z tohoto listu v úterý (Jk 2, 1-13) je chválou milosrdenství (tak jako SZ čtení v tento den) a končí slovy: „soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, milosrdenství přemáhá soud“ (Jk 2,13) Ve středečním evangeliu (Mt 19, 1-12) Ježíš polemizuje s možností dát ženě rozlukový lístek.

Čtvrtek před 6. nedělí po Zjevení Páně A

Ž 119, 1-8

1Blahoslavení jsou ti, jejichž cesta je bezúhonná, ti, kteří žijí podle zákona Hospodinova. 2Blahoslavení jsou ti, kdo střeží jeho svědectví a hledají ho celým srdcem. 3Takoví nepáchají podlosti, chodí po jeho cestách. 4Tys dal svá přikázání, aby se pečlivě zachovávala. 5Kéž by byly mé cesty upevněny pro zachovávání tvých ustanovení! 6Tehdy nebudu zahanben, když si budu hledět všech tvých příkazů. 7V upřímnosti srdce ti budu vzdávat chválu, když se učím tvým spravedlivým nařízením. 8Budu zachovávat tvá ustanovení -- jen mě neopouštěj!

Gn 26, 1-5

1Pak nastal v zemi hlad -- jiný než ten první hlad, který byl za dnů Abrahamových -- a Izák šel k pelištejskému králi Abímelekovi do Geraru. 2Tehdy se mu ukázal Hospodin a řekl: Nesestupuj do Egypta. Přebývej v zemi, kterou ti určím. 3Pobývej v této zemi jako cizinec. Budu s tebou a požehnám ti. Neboť tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země a naplním přísahu, kterou jsem přísahal tvému otci Abrahamovi. 4Rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy a dám tvému semeni všechny tyto země. Ve tvém semeni (si budou žehnat všechny národy) země, 5protože mne Abraham uposlechl a zachovával, co jsem mu uložil, (mé příkazy, má ustanovení) a mé zákony.

Jk 1, 12-16

12Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. 13Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: ‚Jsem pokoušen od Boha.‘ Bůh nemůže být pokoušen (ke zlému) a sám také nikoho nepokouší. 14Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. 15Žádostivost pak počne a rodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. 16Nemylte se, moji milovaní bratři.