Při práci nebo studiu jiné školy? Ekumenicky a v přátelské atmosféře?

Ekumenický lekcionář


dnes (2021-03-23)
předchozí < den (2020-04-16) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 16. duben 2020, Čtvrtek velikonoční A


Kalendarium

Sundar Singh (1889-1929), indický křesťan, který se snažil o syntézu východní mystické tradice, zemřel během cesty do Tibetu.

Popis lekcionáře

Evangelia 1.-3. neděle velikonoční si všímají setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým. 4. neděle je věnována Dobrému pastýři. Evangelia 5.-7. neděle čerpají z Janova evangelia - z Ježíšovy řeči na rozloučenou a Velekněžské modlitby. Novozákonní čtení 2.-7. neděle velikonoční v roce A jsou vzata z 1. listu Petrova. Perikopy tohoto listu, které nejsou využity o nedělích, jsou zařazeny v některé všední dny.

2. neděle velikonoční
Spojujícím článkem nedělních čtení je sloveso vidět, resp. nevidět v souvislosti s vírou. Evangelium o (ne)věřícím Tomášovi (J 20, 19-31) vrcholí slovy: „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili“ (J 20,29). V 1. čtení (Sk 2, 14a.22-32) Petr zmiňuje ve svatodušním kázání Davida, který „viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání“ (Sk 2,31). 2. čtení (1 P 1, 3-9) říká: „Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho“ (1 P 1,8)

SZ čtení všedních dní předcházejících neděli jsou vybrána z Velepísně, která je v židovstvu (od středověku) svátečním svitkem Paschy. Ve čtvrtek Pís 2, 8-15, v pátek Pís 5,9 – 6,3 a v sobotu Pís 8, 6-7.
NZ spojuje navzájem (i s nedělním evangeliem) zkušenost zjevení Zmrtvýchvstalého. Ve čtvrtek (Ko 4. 2-5): „o tajemství Kristovu, pro něž jsem také spoután, abych je učinil zjevným…“ (Ko 4, 3-4), v pátek (1 K 15, 1-11): „zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti. Dále se zjevil více než pěti stům bratří…“ (1 K 15, 5-6), v sobotu (J 20, 11-20) zjeveni Marii Magdalské.

SZ čtení dní po neděli se věnují viditelným znamením božího působení. V pondělí (Sd 6, 36-40) Gedeonovu rounu. V úterý (Jon 1, 1-17) a středu (Jon 2, 1-10) znamením proroka Jonáše, který byl „v břiše té ryby tři dny a tři noci“ (Jon 1,17 a 2,1).
NZ čtení pondělka (1 K 15, 12-20) a úterka (1 K 15, 19-28) navazují na páteční čtení. Kristovo zmrtvýchvstání je znamením našeho vzkříšení. Středeční evangelium (Mt 12, 38-42) je novozákonní reflexí proroctví Jonášova.

Čtvrtek velikonoční A

Žalm 16

1Chraň mě, Bože, neboť v tobě hledám útočiště. 2Řekni Hospodinu: Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. 3Co se týče svatých, kteří jsou na zemi: Ti jsou vznešení. Mám v nich velké zalíbení. 4Bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Těm jejich krvavé úlitby nepřinesu. Jejich jména si ani nevezmu na rty. 5Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich; ty sám držíš můj los. 6 Vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. 7Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé svědomí. 8Stále si stavím Hospodina před sebe. Když je mi po pravici, nepadnu. 9Proto se mé srdce raduje a má sláva jásá. I mé tělo bude přebývat v bezpečí, 10neboť mou duši nepřenecháš podsvětí; nedáš svému věrnému spatřit jámu. 11Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.

Pís 2, 8-15

8 Slyš! To je můj milý! Hleďte, už jde! skáče přes hory, přeskakuje kopce. 9Jako srnec je můj milý, jak samec gazely. Hleďte, už stojí u nás za zdí, do okének nahlíží, mřížkami hledí. 10Ozval se můj milý, toto mi praví: Vstávej, má lásko, pojď, ty má krásko. 11Vždyť skončila zima, pominuly deště, jsou ty tam. 12Květinky z půdy prokvétají, přišel čas révu prořezat, hrdliččin hlas je slyšet po kraji. 13Na fíkovníku dozrávají fíky první, réví rozkvétá, vydává vůni. Vstávej, má lásko, pojď, ty má krásko. 14Holoubku můj ve skále schovaný, ukrytý na srázu u stěny, jak vypadáš, ukaž se mi, ať slyším tvůj hlas! Vždyť hlas tvůj tak libě zní a pohled na tebe je plný krás. 15Pochytejte nám lišky, lištičky, co na vinicích škodí. Vždyť naše vinice rozkvétá.

Ko 4, 2-5

2V modlitbě buďte vytrvalí; buďte v ní bdělí a vděční. 3Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli mluvit o tajemství Kristovu, pro něž jsem také spoután, 4abych je učinil zjevným tak, jak jsem povinen o něm mluvit. 5Žijte moudře před těmi, kteří jsou vně, vykupujíce čas.