Při práci nebo studiu jiné školy? Ekumenicky a v přátelské atmosféře?

Ekumenický lekcionář


dnes (2020-06-16)
předchozí < den (2020-03-09) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 9. březen 2020, Pondělí po 2. neděli v době postní A


Kalendarium

Čtyřicet křesťanských vojáků římské legie v Sebaste (dnes Sivas v Turecku) u hranic římské říše s Arménií bylo podle legendy kolem roku 320 odsouzeno kvůli neochotě obětovat pohanským bohům, zemřeli, když museli stát celou noc nazí na zamrzlém rybníku.

Popis lekcionáře

2. neděle v době postní A
Nedělní evangelium je možné vybrat ze dvou variant. Nově je zařazen text z Jana (J 3, 1-17) pro svůj křestní charakter: „nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do božího království“ (J 3,5). Obsahuje i předobraz Ježíšovy smrti: „A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen Syn člověka.“ (J 3,14)
Druhá varianta (Mt 17, 1-9) je původní, z římského lekcionáře, o proměnění Páně.
Ve 2. čtení (Ř 4, 1-5.13-17) Pavel dává za vzor Abrahama, jako muže víry. Skrze víru se stáváme spravedlivými, jsme ospravedlněni. Na toto čtení připravuje 1. čtení (Gn 12, 1-4a) o povolání Abrama.

SZ čtení dní připravujících na neděli spojuje Abraham a jeho spravedlnost. Ve čtvrtek (Iz 51, 1-3): „Pohleďte na Abrahama, svého Otce…“ (Iz 51,2). V pátek (Mi 7, 18-20): „Prokážeš … milosrdenství Abrahamovi…“ (Mi 7,20). V sobotu, navazujíc na čtvrtek (Iz 51, 4-8): „Má spravedlnost je blízko“ (Iz 51,5).
NZ čtení se zabývají vírou. Ve čtvrtek (2 Tm 1, 3-7): „Připomenul jsem si tu upřímnou víru…“ (2 Tm 1,5). V pátek (Ř 3, 21-31): „Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista…“ (Ř 3,22). V sobotu (L 7, 1-10): „ani v Izraeli jsem nenalezl tak velkou víru“ (L 7,9).

V pondělním SZ čtení (Nu 21, 4-9) je popsán příběh zmíněný v 1. verzi nedělního evangelia: „Udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev“ (Nu 21,8). NZ text (Žd 3, 1-6) reflektuje 2. verzi evangelia (o proměnění Páně na hoře): Zmiňuje Mojžíše coby Ježíšova služebníka v božím domě.
Úterní SZ text (Iz 65, 17-25) ukazuje eschatologickou vizi nového Jeruzaléma, kde had již nebude moci škodit. NZ text (Ř 4, 6-13) reflektuje Abrahamovu roli: „Abrahamovi byla víra počtena za spravedlnost“ (Ř 6,9)
Středeční SZ proroctví (Ez 36, 22-32) je předobrazem promění Páně: „budu mezi vámi posvěcen před jejich očima“ (Ez 36,23). V evangeliu (J 7,53 – 8,11) je porovnáván Mojžíšův zákon s Ježíšovým.

Pondělí po 2. neděli v době postní A

Ž 128

1Blahoslavený je každý, kdo se bojí Hospodina, ten, kdo chodí po jeho cestách. 2Jistě budeš jíst výtěžek svých rukou, bude ti blaze, bude ti dobře. 3Tvá žena bude jako úrodná réva uvnitř tvého domu, tví synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. 4Hle, takto bude požehnáno muži, který se bojí Hospodina. 5Kéž ti požehná Hospodin ze Sijónu -- pak budeš hledět na dobro Jeruzaléma po všechny dny svého života 6a uvidíš syny svých synů. Pokoj nad Izraelem!

Nu 21, 4-9

4Pak Izraelité vyrazili z hory Hóru směrem k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Lid se stal cestou netrpělivý. 5Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. 6Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidu z Izraele pomřelo. 7Lid přišel k Mojžíšovi a řekl: Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil. 8Hospodin řekl Mojžíšovi: Udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev. I stane se, že každý kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. 9Mojžíš udělal bronzového hada a umístil ho na korouhev. I stalo se, když had někoho uštkl a ten se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu.

Žd 3, 1-6

1Proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, pohleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše, 2 který je věrný tomu, kdo ho ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém jeho domě. 3Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu má větší čest nežli dům sám. 4Neboť každý dům někdo staví; a ten, kdo postavil všechno, je Bůh. 5A Mojžíš byl věrný v celém jeho domě jako služebník, aby dosvědčil to, co mělo být pověděno. 6Ale Kristus jako Syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my, zachováme-li si až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje.